Otava-konsernin eettiset periaatteet

Periaatteemme

Eettiset periaatteemme perustuvat konsernin arvoihin. Periaatteiden tehtävä on ohjeistaa kaikkia otavalaisia ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeviä. Periaatteistamme ja arvoistamme pidetään kiinni Otava-konsernin kaikilla tasoilla. Eettisten periaatteiden ja arvojen toteuttaminen on olennainen osa jokaisen Otavalaisen päivittäistä toimintaa hänen asemastaan riippumatta.

Otava-konserniin kuuluvat yritykset noudattavat kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Työntekijämme ovat meidän tärkein voimavaramme ja menestyksemme tae, joten tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työympäristön. Pyrimme edistämään sananvapautta ja hyviä journalistisia tapoja. Kunnioitamme ympäristöä ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan pienentämään ympäristövaikutuksiamme, sillä me olemme kaikki riippuvaisia ympäristöstämme. Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia sekä hyviä työolosuhteita. Emme hyväksy liiketoiminnoissamme lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Kaikkea tätä vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Toimimme reilulla tavalla asiakkaita, alihankkijoita ja kilpailijoita kohtaan. Noudatamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme sekä kunnioitamme tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia. Otava-konserni ei ole mukana uskonnollisessa tai poliittisessa toiminnassa eikä anna suoraa tai epäsuoraa tukea tällaiselle toiminnalle.

Työolot ja työlainsäädäntö

Vaadimme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimusten määräysten sisällön noudattamista sekä kansallisten työ-, sosiaaliturva-, työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien lakien ja säädösten noudattamista. Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä. Työhönoton alaikäraja ei saa olla alempi kuin oppivelvollisuuden päättymisikä eikä missään tapauksessa alle 15 vuotta, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta nuorille suotuisampia sääntöjä kuten sääntöjä, jotka turvaavat nuorten valmistautumisen työelämään koulutuksen avulla, ja ottaen huomioon tiettyjä kevyitä töitä koskevat poikkeukset. Kunnioitamme työntekijöidemme järjestäytymisvapautta ja edellytämme samaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Otava-konserni ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Seuraamme kaikkia onnettomuuksien ehkäisyä, työturvallisuutta ja – terveellisyyttä koskevia lakeja ja säädöksiä. Kaikille työntekijöille on maksettava vähintään paikallisten minimipalkkamääräysten edellyttämä palkka. Ellei minimipalkkaa ole määritelty laissa tai sovellettavassa työehtosopimuksessa, on työntekijälle maksettava kohtuullinen palkka.

Arvostamme järjestelmällisiä sosiaalisen vastuun seurantamenetelmiä sertifioitujen standardien ja yritysvastuuraporttien muodossa.

Ympäristö

Ympäristöasioissa noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä muita viranomaisten asettamia lupaehtoja ja antamia määräyksiä. Otamme vastuun ympäristövaikutuksistamme ja pyimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme. Käytämme parasta käytössä olevaa tekniikkaa, josta ei aiheudu liiallisia kustannuksia, ja noudatamme parhaita käytössä olevia käytäntöjä. Kaikki yritysten päästöt on oltava paikallisten lakien sallimien rajojen sisällä, ja näitten vaatimusten täyttymistä on seurattava. Yhteistyökumppanimme tulee pyrkiä minimoimaan negatiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuutta kohtaan. Uhanalaisia lajeja on pyrittävä olemaan vahingoittamatta. Emme hyväksy hankkeita tai muuta toimintaa, jotka sijoittuvat paikallisen, kansallisen tai muun lain perusteella luonnonsuojelualueille. Vaadimme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Asetamme sekä ryhmä- että yksilötasolla itsellemme jatkuvasti tavoitteita ja päämääriä liiketoimintamme kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Arvostamme järjestelmällisiä ympäristövaikutusten seurantamenetelmiä sertifioitujen standardien ja yritysvastuuraporttien muodossa.

Lahjonta ja korruptio

Emme osallistu lahjontaan tai korruptioon missään muodossa, ja edellytämme toimittajiemme ja muiden liikekumppaniemme toimivan samalla tavalla. Emme tarjoa omasta tai minkään Otava-konserniin kuuluvan yksilön puolesta suoria tai epäsuoria etuja, joiden tarkoituksena on tai saattaa olla laittoman tai sopimattoman liiketoiminnan edistäminen taikka henkilökohtaisten etujen saavuttaminen. Otava-konsernin työntekijät välttävät kaikin tavoin tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa saattaisivat olla ristiriidassa konsernin tai sen sidosryhmien etujen ja arvojen kanssa.